Polityka prywatności

Polityka prywatności

MATAR-PLUS UZAR MAREK

Wypełniając obowiązki informacyjne wskazane w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 Administrator Danych Osobowych informuje: Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: MATAR-PLUS UZAR MAREK z siedzibą w Zachwiejów 36 A, 39-340 Padew Narodowa, NIP: 8171880093 Biuro: MATAR-PLUS UZAR MAREK, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg Możecie się Państwo skontaktować z nami pod wyżej podanymi adresami, a także za pośrednictwem e -mail: biuro@matarplus.pl Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a), b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 tj.:
 1. Udzielonej zgody
 2. Konieczności wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. Niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
Dane są przetwarzane w następujących celach:
 1. Rekrutacji
 2. Zawarcia i realizacji umowy z MATAR-PLUS UZAR MAREK
 3. Wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na MATAR-PLUS UZAR MAREK
 4. Archiwizacji
 5. Dochodzenia roszczeń
 6. Wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej
 7. Prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa
 8. Udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z MATAR-PLUS UZAR MAREK w celu świadczenia usług na rzecz MATAR-PLUS UZAR MAREK
Okres przechowywania danych osobowych:
 1. zgoda – dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody nie dłużej, niż przez okres 11 lat wynikający z przepisów prawa
 2. wymogi kontraktowe – na czas zawartej umowy, a także konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora
 3. wymogi ustawowe – nie dłużej niż konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
Przetwarzanie danych, które zostały od Państwa pozyskane przez Administratora oparte jest na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych stanowi warunek dla możliwości świadczenia usług. Przysługuje Państwu prawo, by:
 1. żądać od Administratora dostępu do danych osobowych,
 2. żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania,
 4. przenosić dane.
W tym celu należy skontaktować się z administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych i informuje, że Dane Osobowe nie są zbierane w sposób zautomatyzowany.